Md Shahinur Rahman

Co-Founder & MD

Md Shahinur Rahman

Co-Founder & MD

K M Rifat ul alom

Chief Technology officer

K M Rifat ul alom

Chief Technology officer

Mohiuddin Sadek

Senior Software Developer

Mohiuddin Sadek

Senior Software Developer

Sukanta Bala

Senior Software Engineer

Sukanta Bala

Senior Software Engineer

Mahmudul Hasan

Senior Software Engineer

Mahmudul Hasan

Senior Software Engineer

Afzalur Rahman Sabbir

Senior Software Developer

Afzalur Rahman Sabbir

Senior Software Developer

Salman Rahman Auvi

Software Engineer

Salman Rahman Auvi

Software Engineer

Peyas Chandra Das

Software Engineer

Peyas Chandra Das

Software Engineer

Jahid Hasan

Software Engineer

Jahid Hasan

Software Engineer

Md Saidul Alam

Software Engineer

Md Saidul Alam

Software Engineer

Md Ekramul Islam Sumon

Software Developer

Md Ekramul Islam Sumon

Software Developer

Md Tarikul Hasan

Jr. Software Engineer

Md Tarikul Hasan

Jr. Software Engineer

Md Shajib Azher

Jr. Software Engineer

Md Shajib Azher

Jr. Software Engineer

Md Ujjal Bhuiyan

Jr. Software Developer

Md Ujjal Bhuiyan

Jr. Software Developer

Abu Shahadat Md. Sayem

Jr. Software Engineer

Abu Shahadat Md. Sayem

Jr. Software Engineer

Zubayer Hossain

Jr. Software Engineer

Zubayer Hossain

Jr. Software Engineer

Saleh Ahammed Noor

Jr. Software Engineer

Saleh Ahammed Noor

Jr. Software Engineer

Md. Solayman Hossen

UX/UI Designer

Md. Solayman Hossen

UX/UI Designer

Md. Asadur Rahman

Jr. Software Developer

Md. Asadur Rahman

Jr. Software Developer

Md Shahjahan Kabir

Digital Marketing Officer

Md Shahjahan Kabir

Digital Marketing Officer

Badhan Mojumder (Abir)

Outbound Marketing Representative

Badhan Mojumder (Abir)

Outbound Marketing Representative

Md Nabil Sheikh

Graphic Designer

Md Nabil Sheikh

Graphic Designer

Zahidul Alam Faisal

Content Writer

Zahidul Alam Faisal

Content Writer