Md Shahinur Rahman

Co-Founder & MD

Md Shahinur Rahman

Co-Founder & MD

K M Rifat ul alom

Chief Technology officer

K M Rifat ul alom

Chief Technology officer

Mohiuddin Sadek

Senior Software Developer

Mohiuddin Sadek

Senior Software Developer

Mahmudul Hasan

Senior Software Engineer

Mahmudul Hasan

Senior Software Engineer

Afzalur Rahman Sabbir

Senior Software Developer

Afzalur Rahman Sabbir

Senior Software Developer

Peyas Chandra Das

Software Engineer

Peyas Chandra Das

Software Engineer

Jahid Hasan

Software Engineer

Jahid Hasan

Software Engineer

Md Saidul Alam

Software Engineer

Md Saidul Alam

Software Engineer

Md Ekramul Islam Sumon

Software Developer

Md Ekramul Islam Sumon

Software Developer

Abu Shahadat Md. Sayem

Software Engineer

Abu Shahadat Md. Sayem

Software Engineer

Zubayer Hossain

Software Engineer

Zubayer Hossain

Software Engineer

Saleh Ahammed Noor

Software Engineer
Saleh Ahammed Noor

Saleh Ahammed Noor

Software Engineer

Md Shajib Azher

Jr. Software Engineer

Md Shajib Azher

Jr. Software Engineer

Md Ujjal Bhuiyan

Jr. Software Developer

Md Ujjal Bhuiyan

Jr. Software Developer

Md. Solayman Hossen

UX/UI Designer

Md. Solayman Hossen

UX/UI Designer

Md. Asadur Rahman

Jr. Software Developer

Md. Asadur Rahman

Jr. Software Developer

Imtiaz Ur Rahman Khan

Jr. Software Engineer
Imtiaj Ur Rahman Khan

Imtiaz Ur Rahman Khan

Jr. Software Engineer

Sharif Khan

Jr. Software Engineer
Sharif Khan

Sharif Khan

Jr. Software Engineer

Md Shahjahan Kabir

Digital Marketing Officer

Md Shahjahan Kabir

Digital Marketing Officer

Badhan Mojumder (Abir)

Marketing and Communication Manager

Badhan Mojumder (Abir)

Marketing and Communication Manager

Md Nabil Sheikh

Graphic Designer

Md Nabil Sheikh

Graphic Designer

Md Solyman Hossen

Office Assistant
Solyman Hossen

Md Solyman Hossen

Office Assistant